lr2100119 程式家刻全本大六壬心镜.pdf

 文件大小: 共1个文件,83.4MB
其它: 无
校订序
《四库全书总目提要》云:「六壬与遁甲、太乙,世谓之三式,而六壬其传尤古。大抵数根於五行,而五行始於水,举阴以起阳,故称壬。举成以该生,故日六。其法有天地盘与神將相临,虽渐近奇遁九宫之式,然大旨原本羲爻。盖亦易象之支流,推而衍之者矣。」六壬为古传三式之一,歷代名家辈出。
来自星易图书xinyibooks.com 程树勋,名鉎,字树勋,又字伟堂,號爱函,安徽歙县今安徽省黄山市歙县人,生活於乾嘉时期。少时肄业於金华,习举子业,跟隨家寄巢先生研习六壬。客居扬州,究心壬学三十余年,著有《毕法集览》《壬学琐记》等。手录秘帙甚伙,订正《郑体功註解六壬断案》,辑录《邵彦和先生六壬断案分编》《精抄歷代六壬占验汇选》《大六壬心镜》《一字诀玉连环》《六壬未悟书》《壬课类占纂要》《六壬海底眼》等六壬古籍多种,多由其侄孙程朴生刊行。程朴生另钞订增补了张官德《六壬辨疑》。
《大六壬心镜》嘉庆二十二年张维楨序云:「岁甲戌,予友筱轩张君盛称程伟堂先生,当世隱君子,谈壬式輒奇中。予俛筱轩介绍,得亲丰范。先生谈数,悉依事阐理,每卜一课,所见之象苟於事无所当从,不略生枝节,於切中其事之理,罔弗反復,详究一过,一一符合。」由张维楨评价可知,程树勋之壬学占验水准已臻化境,可比肩邵彦和、陈公献等辈。
《大六壬心镜》八卷,唐徐道符著。宋元迄今,壬家奉为圭臬,因其擬经作歌,用之无不验也。徐道符,號不欲子。据《心镜》自序,知为唐肃宗时人。按郑樵《通志》所载,有《心镜歌》三卷、《心镜拾遗》一卷、《六经歌》一卷,皆为徐道符撰。据《心镜》自序,徐氏「遍求眾贤奥旨,攒略为歌,释课玄微,详卦名义,辨论神將性情,编次杂占,刪定文理,计备格一百八十一篇,分为八卷,排门定类,条节昭然。」《大六壬心镜》理所当然成为唐代六壬集大成之作。
《大六壬心镜》程树勋序云:「今年四月,余友郑体功先生以所校《心镜》全本寄予,为之捧诵数过。既喜慰予饥渴,又喜考校精详,爰以一月之功抄毕。而仍录此记於后者,以见予之雅慕是书匪朝夕。往年求全本而不得,未免零星补凑,萧艾杂采,可笑人也。丙子夏五又记。」由此可知,《大六壬心镜》程氏钞本成於嘉庆二十一年丙子西元一八一六年。《大六壬心镜》嘉庆壬申正月廿四日伟堂程树勋自识云:「呜呼!予之重於金华访求也,於今已八年,家居闻人有善本,輒怀饼以就抄,初不惮其寒暑也,於今或十九年,或二十三年,当其负笈从师,塤篪吹和,一帘花影,半夜书声,则已三十五年矣。韶华不再,岁月如流,因辑此书,追思曩昔,使余何以为情也。」此文读来,可谓感慨万千。程氏为壬学继承与传播呕心沥血,无愧为壬学史上一大功臣。
来自星易图书xinyibooks.com 今以清光绪二年丙子西元一八七六年程氏家刻本为底本重刊,此本与目前流通钞本相比,前后各增加一序一跋,且有若干眉批,订正了钞本中少量错误,书末附《二十科取象法》,故名曰《程氏家刻全本大六壬心镜》。学者细心玩之,不难由浅即深,登堂入室矣。
岁次丁酉季夏东海舟山庄圆於沪上客舟堂
部分预览
资源下载地址


古籍藏书阁 » 程式家刻全本大六壬心镜

发表回复

提供最优质的资源集合

立即查看 了解详情